25 Август 2020

В периода септември-декември 2020 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на нов курс от Каталога на Института на тема: “Бъдещето на ЕС” (Б-3).

Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

• висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

• минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;

• умения и опит в обучението на възрастни, вкл. в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение, които трябва да са изготвени по образец (Приложение № 1) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 04 септември 2020 г. на имейл: r.dimitrova@ipa.government.bg .

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

· съответствие с изискванията към лекторите;

· актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;

· подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Информация за целевите групи, очакваните резултати, продължителността и формата на обучение на съответните курсове е дадена в Каталога на ИПА за 2020г., публикуван на адрес:  https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/ipa_katalog2020_online_0_0.pdf

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за обявения нов курс. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за разработване и провеждане на обученията.

За повече информация:
Радостина Димитрова
тел: 02 940 37 61
имейл: r.dimitrova@ipa.government.bg

Приложение:
1.  Приложение 1 - образец за изготвяне на предложение за обучение