09 Април 2020

С ПМС № 57 от 2 април 2020 г. е приет нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г.

С цел по-задълбочено запознаване с Кодекса, ИПА планира да разработи нов електронен модул, който още през месец май да стане част от задължителното обучение за назначени за първи път на държавна служба. На всички други служители от администрацията ще бъде предоставен свободен достъп до новия модул, който ще съдържа казуси, разяснения и насоки за прилагането на Кодекса в различни практически ситуации.