Приключи последният за тази година стаж по Програма „Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел

22 Ноември 2019

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

В края на януари 2020 г. ИПА ще обяви нова процедура за кандидатстване по Програмата за периода 9 – 16 юни 2020 г.

 

Представяме ви впечатленията на двамата участници в сесията от октомври 2019 г.:

Участието ми в Програма „Еразъм за публичната администрация“ беше полезно и приятно. Останах с отлични впечатления, както по отношение на организацията, така и по отношение избора на теми и лектори. Програмата бе разделена на две части – теоретична и практическа.

Теоретичната част премина под формата на лекции и упражнения, като подробно бяха разгледани въпроси, свързани с познаването на институциите на Европейския съюз, история на европейската интеграция, процеса на вземане на решения и други. Имаше и тестови въпроси, на които участниците трябваше да отговарят, както и практически занимания, имащи за цел пресъздаване на наученото до момента. Организирана бе и ролева игра-симулация на експертна среща на работна група, в рамките на която всеки обучаем следваше да отстоява индивидуално предварително определена позиция, а целта бе да се постигне балансирано общо решение. Презентацията в Генерална дирекция „Писмени преводи“ ни даде възможността да влезем в ролята на преводачите, работещи в кабинките и да разберем с какви трудности се сблъскват те по време на извършването на превод на изказвания и речи и как най-добре следва да бъдат представени, за да достигнат в максимална степен до целевата група. Теоретичната част приключи с посещение на Европейския парламент в Страсбург, където имахме възможността да наблюдаваме на живо част от заседанието на парламента, а именно – оценка на работата на Комисията „Юнкер“.

Практическата част от Програмата представляваше работа по метода на наставничеството (job shadowing) в институция на ЕС, предварително селектирана от всеки участник съгласно неговите професионални компетенции, интереси и предпочитания. Моето „наставничество“ се проведе в отдел B1 „Граници и Шенген“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ (DG HOME) на Европейската комисия. Бях запознат в детайли със структурата и организацията на DG HOME, присъствах на срещите на отдела и се срещнах с ръководителя на дирекция „Граници, взаимодействие и иновации“ (Borders, Interoperability and Innovation). Беше ми изготвена индивидуална програма, в която бяха залегнали теми, свързани с европейската гранична и брегова охрана, Шенгенския граничен кодекс, оценки по Шенген; борба с незаконната миграция, ситуационна осведоменост, външни измерения на политики за управление на границите, функции на бреговите охрани, финансови въпроси и други. За всяка от описаните теми имах възможност да говоря с  конкретните служители, отговарящи за изпълнението на конкретните задачи.

В заключение мога да обобщя, че Програма „Еразъм за публичната администрация“ дава отлична възможност на служители от държавната администрация да се запознаят в детайли с начина на функциониране на институциите на ЕС и процесите за вземане на решения. Още повече, възползвайки се от участието си в Програмата, служителите могат да придобият ценен опит за работа в екип в мултикултурна среда. Работата по метода на наставничеството спомага за по-доброто познаване на ежедневните задачи, осъществявани от конкретния отдел и предизвикателствата, пред които са изправени хората, работещи в него. Горещо препоръчвам на хората, които се занимават с политиките на Европейския съюз да кандидатстват за участие в Програмата и да изпитат лично удоволствието от участието в нея.

Стефан Шавулев, началник на сектор „Европейски съюз и международно сътрудничество“, при Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на вътрешните работи

 

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. взех участие в практически двуседмичен стаж за държавни служители на държави – членки на ЕС в Брюксел, Кралство Белгия, организиран от Европейското училище по администрация (EUSA), чийто национален координатор за България е Институтът по публична администрация. В програмата участваха представители на почти всички държави членки от различни административни структури, имащи известен професионален опит в областта на европейските въпроси. Стажът предостави възможност да се запозная с дейността на всички институции на ЕС и да участвам в лекции, презентации и семинари, посветени на процесите на вземане на решение в ЕС, историята на ЕС и институциите, хоризонталните политики като по-доброто регулиране и намаляване на административната тежест.

Имах възможност да участвам в симулация на работна група, в която всеки един от участниците представи държава членка, различна от своята. Ролевата игра предостави възможност за запознаване с тънкостите на преговорния процес и отговорностите на всички страни в процеса на вземане на решения. Също така се включих в заседание на Работна група „Разширяване и държави, водещи преговори за присъединяване към ЕС“ (COELA), чийто дневен ред бе посветен на напредъка, постигнат от Сърбия при изпълнението на критериите за присъединяване.

По време на обучението участвах в посещение на Европейската сметна палата, където присъствах на лекция на г-н Мартин Вебер, директор за „Стратегията на институцията. Програмиране и управление на дейността. Комуникация и медии. Връзки с институциите“. Посетих Съда на Европейския съюз, намиращ се в Люксембург, където г-жа Елинор Шарпстън, генерален адвокат, представи ролята, функциите и процеса на работа в Европейския съд. При посещението ми в Европейския парламент присъствах на презентацията на г-н Маркус Варасин, началник на отдел в Комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM), а представител на Европейския омбудсман ни запозна с  дейността на институцията. Имах и възможността да вляза в залата, където се провеждаше пленарно заседание на тема: „Оценка на Комисията „Юнкер““, с включено в дневния ред изказване на председателя на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

В рамките на двудневен период на наставничество, бях разпределен в ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) в ЕК. Наставниците ме въведоха в работата на дирекцията и ме запознаха с екипите на различни отдели. Проведох срещи с референтите за Албания, Република Северна Македония, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, в рамките на които бях запознат с актуалното състояние на структурните реформи в тези държави и оценките на Комисията по отношение прилагането на нейните препоръки. Като добавена стойност на тази част от програмата следва да се изтъкне възможността за изграждане на връзки между националните администрации и администрацията на ЕК.

В заключение бих искал да посоча, че участието ми в стажа допринесе съществено за повишаване на познанията ми за функционирането на ЕС и за придобиването на практически умения и компетентности, свързани с процеса на работа в институциите и структурите на ЕС. Не на последно място, обучението предоставя изключителна възможност за обмяна на опит и създаването на работни контакти с държавни служители от цяла Европа, което служи не само за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и администрацията на ЕС, но и обогатява личностното развитие, както и комуникативните умения в мултинационална среда.

Стефан Нинов, младши експерт в отдел „Втори европейски”, дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“, Министерство на външните работи