30 Октомври 2019

В периода 10 – 16 октомври 2019 г. успешно приключиха специализираните обучения за внедряване на модела CAF в администрациите от първа вълна – Българска агенция за безопасност на храните, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Регионално управление на образованието София-регион, Национален инспекторат по образованието, Министерство на туризма и Агенция за социално подпомагане. Те се реализират в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проведените обучения взеха участие общо 159 служители от административните структури, включени в първата вълна. Всички показаха изключително висока мотивация и желание за работа в посока въвеждане на модела за качество по пътя към подобряване на ефикасността, ефективността, икономическата и социална отговорност на публичните организации.

Професионално подготвените лектори са част от асоциираните членове на Националния ресурсен център на ИПА. Темите, които те представиха са свързани с очакваните ползи и стъпките, които трябва да следват екипите в процеса по внедряване на модела.

Българска агенция за безопасност на храните

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

Регионално управление на образованието София-регион

Национален инспекторат по образованието

Министерство на туризма

Агенция социално подпомагане


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg