Процедура за подбор на специалист за анализ - инструменти и модели за стратегическо прогнозиране

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

„Стратегическо прогнозиране - най-добрите подходи и практики от Европейския съюз и света и предложения за развитието му в България"

Целта на анализа е да се подберат подходи и практики от Европейския съюз и света, гарантиращи най-добро качество на стратегическото прогнозиране, да се изследват приоритетните области, в които се прилагат подобни подходи, да се опишат основните инструменти и ангажирани институции, както и да се отправят препоръки за развитието на стратегическо прогнозиране в централната администрация в България.

Общият обем на анализа следва да е не повече от 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 1. завършена образователно-квалификационна степен магистър в професионална област социални, стопански и правни науки;
 2. отлично владеене на английски език е предимство;
 3. добра компютърна грамотност;
 4. наличието на публикация в областта на стратегическото прогнозиране е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на стратегическото прогнозиране;
 •  минимум 1 препоръка от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 25.01.2023 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на 3000 лв. за целия срок на договора.

    Документи за кандидатстване

 1. Формуляр за участие
 2. Техническата спецификация

 

За повече информация:

Елена Димкина
тел.: 02 940 2894
моб. тел.: 0888 835 313
имейл: e.dimkina@ipa.government.bg


Проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“