Проект на Постановление на Министерския съвет за Устройствен правилник на Института по публична администрация /ИПА/

21 Януари 2016

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на ИПА е свързан с изпълнението на Концепцията за укрепване на ИПА 2014-2016 (Концепцията), Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020, Пътната карта за изпълнение на стратегията и Плана за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на  качеството.

Предложеният нов Устройствен правилник на ИПА предвижда:

1. Някои от правомощията на изпълнителния директор, които са в компетентността на Управителния съвет са преместени на съответстващото им място, като напр. приемане на бюджета и отчета на ИПА, на годишните планове за обучение на служителите от администрацията, както и одобряването на списъка с лекторите, които динамично се променят с оглед нуждите от обучения.

Отпада задължението на изпълнителния директор да утвърждава обобщения годишен план за обучение на служителите в администрацията, изготвен от администрацията на Министерския съвет (АМС), тъй като такава дейност в АМС не се изпълнява.

Допълнена е функцията на изпълнителния директор за организиране и координиране на дейностите по въвеждането и прилагането на модела за Европейската обща рамка за оценка – CAF

2. Създава се длъжността „главен секретар“ с цел да се осигури административно ръководство и контрол за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор относно планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на института, както и да се осигури лице, което да изпълнява законосъобразно делегираните му от изпълнителния директор правомощия.

3. Към функциите на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти" е добавена нова функция за Националния ресурсен център по CAF. Дирекцията ще подпомага администрациите при въвеждането на CAF, като ще организира и участва в удостоверяването на извършената от тях самооценка с модела CAF, ще провежда обучения за модела CAF, ще организира форуми и конференции, ще проучва и популяризира добри практики и ще сътрудничи с Европейския ресурсен център по CAF към Европейския институт по публична администрация. Институтът ще провежда изследвания и публикува информация за въвеждането и прилагането на модела CAF в България.

4. Функциитена дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване" са прецизирани и са добавени функции, свързани с подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки, с документооборота на ИПА и др., съответстващи на дейностите, които това структурно звено извършва.

5. Предложените промени няма да доведат до увеличаване на числеността на персонала на ИПА.

6. Проектът на постановление не транспонира разпоредби на правото на Европейския съюз.

7. Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Дата на откриване: 22.01.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 05.02.2016 г.

01_doklad_up.pdf

02_pms_up.pdf