Проведе се откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

08 Февруари 2017

На 07.02.2017 г. в х-л Шипка, Институтът по публична администрация проведе пресконференция по повод старта на Проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация. В събитието участваха повече от 50 представители на държавната администрация, неправителствени организации, медии и др.

 

Основните очаквани резултати по проекта са:

  • CAF ще бъде внедрен в 48 администрации;
  • Ще бъдат обучени 692 служители и 40 консултанти;
  • Ще бъде развит капацитет за даване на обратна връзка и присъждане на етикет „Ефективен CAFпотребител“.

 

Със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 2014 г. управлението на качеството в администрациите се постави, като един от основните приоритети за развитие на държавната администрация.“, каза г-жа Емилия Александрова от Администрацията на Министерския съвет и асоцииран член на CAF ресурсен център към ИПА, допълвайки че „Процесът по въвеждането на СУК в държавната администрация и в частност модела КАФ по този проект, ще подобри работата на администрацията, както и предоставянето на публичните услуги за гражданите и бизнеса.“

 

Какво представлява CAF (Common Assessment Framework)?

  • CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея;
  • CAF дава възможност организацията да се погледне самокритично и да предприеме верните стъпки към развитие;
  • CAF променя културата на организацията, променя мисленето, ангажира и мотивира хората, повишава резултатите;
  • CAF дава знание и развива умения за добро управление.