30 Ноември 2017
Alt

 

 

На 24 ноември 2017 г. в София се проведе Кръгла маса с участие на обучаващи институции и звена от държавната администрация, които провеждат обучение на служителите от администрацията. Това е първата по рода си среща, необходимостта от която следва и от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020. Срещата се проведе в рамките на проект „Работим за хората” – укрепване на институциит за посрещане на предизвикателството на съвременните  публични политики”, финансиран от Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

В организираното от ИПА събитие участваха близо 50 представители на Дипломатическия институт, Института по правосъдие, Института по психология към МВР, Школата по финанси към МФ, Центъра за развитие на човешките ресурси  към МТСП, учебните центрове и звена на НАП и Агенция „Митници“, както и представители на висши училища от системата на министерство на отбраната.

 

При откриването на Кръглата маса изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов заяви главната цел на срещата – създаване на неформална мрежа на  обучаващите институции и звена за осигуряване на по-добра координация и единен подход в развитието на професионална държавна администрация в България. Радослав Иванов от дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС подчерта необходимостта от по-добра съгласуваност на дейностите по обучение в държавната администрация и по-ефикасното използване на наличните учебни бази.

 

Участниците в Кръглата маса представиха накратко своята дейност – статута, който имат; тематичният обхват на учебните програми; целевите групи, които обучават; прилаганите стандарти за качество на обучението;  някои по-важни постижения и резултати и т.н.

 

По време на Кръглата маса бяха очертани възможности и насоки за бъдещо сътрудничество в името на развитие на професионална държавна администрация. Много от участниците споделиха своята висока оценка за полезността на срещата, която даде възможност за обмен на добри практики и идеи за повишаване на качеството на обучението на държавната администрация.

 

Презентация кръгла маса