Публикуван е Каталог 2023

19 Януари 2023

Каталогът на ИПА за 2023 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той е съобразен с проведения от ИПА Анализ на потребностите от обучение за периода 2022-2024 г.

Програмите в Каталога са в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Обособени са две нови програми -  Регулаторна политика и Етика и интегритет в държавната служба, в синхрон с тенденциите в международен план, изводите и препоръките към страната ни от проведените анализи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Темите за обучение в каталога са общо 106, като близо половината от тях са изцяло нови или значително актуализирани. Затвърждава се практиката на повече гъвкавост по отношение на формите на обучение, както и на приложение на  иновативни техники и методи за обучение.

Каталог 2023 обръща сериозно внимание на данните като стратегически ресурс с огромен потенциал за развитие на публичния сектор. В каталога са включени разнообразни като обхват и форма обучения, поставящи във фокуса на внимание данните, практиките и правилата за работа с тях.

Повече информация в секция Обучения – Каталог