Публикуван е Каталог 2024

Каталогът на ИПА за 2024 г. вече е публикуван на интернет страницата на Института. Той отразява водещи тенденции в дейността на държавната администрация и е съобразен с изготвеният „Анализ на потребностите от обучение“ за период 2022-2024 г.

Близо 25% от курсовете в Каталога са нови или значително актуализирани. Включени са нови теми в сферите на стратегическото планиране, киберсигурността, регулаторната политика, прилагането на Закона за обществени поръчки и други. Продължаваме с практиката за повече гъвкавост по отношение на формите на обучение, както и с използването на иновативни техники и методи при предоставянето на съдържанието.

*През 2024 г. предвиждаме и допълнителни възможности за обучения с фокус използване на данни и управление на средствата от фондовете на ЕС. Обучения по тези теми ще бъдат предоставени в рамките на предстоящи проекти на ИПА, за които служителите в администрацията ще бъдат своевременно информирани.