Публикувани са резултатите от самооценката "Учеща ли е Вашата администрация?" 2023

Проучването на ИПА "Учеща ли вашата администрация" се проведе за пети път. В периода октомври – ноември 4 373 служители от общо 79 администрации се включиха в инициативата.

60 от тях отговориха на изискването за минимален брой служители, които да попълнят онлайн въпросника за самооценка. Въз основа на техните резултати ИПА изготви рейтинг на учещите администрации за 2023 г. Всяка администрация получи индивидуален доклад с обратна връзка, анализ на състоянието и препоръки.

Как изглежда класацията; кои са силните и слабите страни на администрациите по отношение на ученето на работното място; какви са възможностите за ангажиране на служителите в мрежи за споделяне на знания и опит; полезни методи и техники за стимулиране на иновативно мислене в работна среда и друга полезна и интересна информация, може да намерите в текста на доклада.

ИПА предлага възможност за изготвянето на самооценка на българските администрации по показатели за учеща организация от 2016 г., посредством разработения за целите едноименен онлайн въпросник. Целта ни е да насърчаваме стремежа към усъвършенстване на всяка администрация, която разпознава значението на културата на учене в своята структура.

Докладът с резултати от проведена самооценка на българските администрации по показатели за учеща администрация можете да видите в секция "Публикации" - "Издания".