09 Октомври 2014

Публикувано е съобщение избор на изпълнител в Профил на купувача по обществена поръчка, открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г.  на Изпълнителния директор на ИПА и предмет "Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина" по проект C13-22-1/16.04.2014 "Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление" , финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За повече информация: тук