Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество"

15 Октомври 2014

Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка, открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г.  на Изпълнителния директор на ИПА и предмет „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество“ по проект C13-22-1/16.04.2014 "Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление" , финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За повече информация: тук