Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ"

20 Октомври 2014

На 22.10.2014г., в 17.30 часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-09/17.09.2014 г.  на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения” в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”откритас решение РД10-60/19.08.2014 г. на доц. Георги Манлиев, директор на ИПА., ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

За повече информация: тук