Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка:„Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения"

04 Ноември 2014

На 06.11.2014г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № 09-12/26.09.2014 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения”  откритас решение№ РД10-60/15.08.2014 г.на доц. Георги Манлиев, директор на ИПА., ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Резултати от оценяването на офертите на участниците по показател Т „Техническа оценка“:

Допълнителна информация ще откриете тук