Публикувано е съобщение за отваряне на ценови оферти в Профил на купувача по обществена поръчка „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея”

19 Март 2015

На 23.03.2015 г., в 17.30часа, в административната сграда на Института по публична администрация на адрес гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 6в заседателна зала, Комисията, назначена със Заповед № ОПАК 09-26/27.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИПА, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталация на хардуерна платформа за виртуализация и софтуер за нея”,открита с Решение № РД10-81/13.01.2015 г. и променена с Решение за промяна № РД10-83/26.01.2015 г. на доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

 

Допълнителна информация ще откриете тук