31 Август 2017

За втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката се извършва чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.

 

В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката,ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г., като най-висок резултат беше постигнат от община Велико Търново. Повече за рейтинга на учещите администрации за 2016 г. можете да научите ТУК.  

 

От тази година ИПА предоставя безплатно използването на инструмента от всяка администрация, която желае да се самооценява и развива като учеща организация. Инициативата е планирана в следната последователност:

·         До 20.09.2017 г.– изпращане на писма от администрациите до ИПА за заявяване на желание за самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?“. В писмата трябва да е посочено лице за контакт (за предпочитане от звеното по човешки ресурси), на което ще бъде изпратена допълнителна информация за организиране на самооценката.

·         01-31.10.2017 г.– извършване на самооценката чрез онлайн въпросник

·         До 20.11.2017 г.– изпращане на доклади до администрациите с обратна връзка за резултатите, сравнения с други български администрации, с администрации от Западна Европа, САЩ и Канада, както и насоки за развитие на климата за учене на работното място с цел повишаване на ангажираността и инициативността на служителите.

·         До 10.12.2017 г.– обявяване на Рейтинг на учещите администрации и награждаване на най-добрите от тях.

 

Опитът на администрациите с най-висок рейтинг ще бъде популяризиран  както чрез публикации на ИПА, така и по време на международни форуми, които Институтът ще организира в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Заявките за участие в самооценката трябва да бъдат изпратени в ИПА най-късно до 20 септември на следния имейл: .

 

За повече информация:

Гергана Георгиева,

старши експерт в ИПА  

тел: 02 940 37 61.

имейл: