10 Април 2020
Alt

 

 

Сборникът с добри практики за 2019 г. е резултат от ежегодният конкурс за добри практики, който обхваща различни аспекти от дейността на държавната администрация: управление на човешките ресурси, технологични решения за открито управление и социална отговорност.

Изданието съдържа 40 практики от министерства, агенции и общини, събрани чрез Конкурса за добри практики на Института по публична администрация (ИПА) за 2019 г. С провеждането му ИПА се стреми да разпространи добрите постижения и да насърчи прилагането на принципите на доброто управление като същевременно  създаде възможност за споделено учене между институциите и осигури база от добри практики, чрез които да насърчи креативността в администрацията за реализация на иновативни проекти.

Сборникът е  подготвен по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансфор­мация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.