10 Декември 2021

 

 

Излезе второто издание на Сборник с добри практики по CAF. В него са представени добрите практики на 36 публични администрации въвели модела за качество в периода 2016 – 2021 г. по проекти „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”  и „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” на Института по публична администрация, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд