Среща на експерти по темата "Стратегическо планиране и разработване на публични политики"

В периода 22.02.-24.02.2023 г., в гр. Кюстендил, ИПА и дирекция „Стратегическо планиране“ в Администрация на Министерския съвет организираха първата среща на експерти в областта на стратегическото планиране и разработването на публични политики.  Над 60 представители на централни институции,  взеха участие в събитието. Форумът бе  открит от директора на дирекция “Стратегическо планиране” – г-н Радослав Миланов и изпълнителния директор на ИПА – г-н Павел Иванов.

В рамките на събитието бяха представени визията за политиката по стратегическо планиране и проект на Закон за стратегическо планиране и  дискутирани различни варианти за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Обсъдени бяха също предизвикателствата  пред формулиране на стратегически планове, механизми за ефективното им реализиране и инструментите за техния мониторинг. Участниците в срещата имаха възможност да формулират свои цели за развитие, както и да споделят идеи за осъществяване на по-добра координация между административните структури, с оглед реализиране на поставените цели. В края на срещата бяха очертани бъдещи инициативи за развитие на мрежата  и подобряване на процесите по  стратегическото планиране в страната ни.

 


Събитието се проведе в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“