14 Ноември 2019

На 7 ноември 2019 г. във Виена, Австрия се проведе международна среща на Форума на Центъра за управление на Дунавския регион, фокусирана върху изграждането и развитието на CAF структури и политика по качество в страните от Западните Балкани. Събитието е съвместна инициатива на Австрийския национален CAF ресурсен център и Регионалното училище по публична администрация за Западните Балкани. На срещата присъстваха около 50 представители от различни европейски държави. От България участваха Мими Йотова, ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА и Емилия Александрова, експерт по CAF в дирекция „Модернизация на администрацията“ на АМС, които бяха специално поканени от Австрийския национален CAF ресурсен център. Участието във Форума даде възможност да бъде предоставена информация и за българската практика по CAF.

На срещата се представи практически опит относно изграждането и функциите на CAF мрежите и CAF центровете – на общоевропейско и на национално ниво и по-конкретно: на Европейския CAF ресурсен център и международната мрежа на CAF кореспондентите, ролята на Регионалното училище по публична администрация за провеждане на политика на качество в страните от Западните Балкани, CAF структурите в някои европейски страни като Австрия, Португалия, Полша, Словения, както и опита в политиката за качество и прилагането на модел CAF в държави като Македония и Сърбия. Основен фокус в проведените общи дискусии бе споделянето на мнения, препоръки, изводи и добри практики, които да подпомогнат страните от Западните Балкани в техния път за развитието на политика по качество и въвеждане на модел CAF в публичната им администрация.

 

 


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg