07 Март 2017

 

На 6 март започна първото от серия обучения, свързани с подобряване капацитета на българската  администрацияза участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България.

 

Обучението е на тема „Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС“ и е предназначено за служители, които ще изпълняват функциите на председатели, заместник председатели и експерти по политики на работни групи/комитети на Съвета на ЕС. Други две теми, по които ще бъдат обучавани служители от българската администрация, са „Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС“ и „Документация и документооборот на ЕС“.

 

Лекторският екип се състои от експерти, избрани от Европейския институт по публична администрация (EIPA) и Националното училище за администрация на Франция (ENA). Обединение „ЕИПА и ЕНА“ спечели обществена поръчка на ИПА за разработване и провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската  администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на РБ.

 

Събитието бе открито от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА.

 

Лектор на първата група от тридневното обучение е д-р Събина Ланг - лектор на EIPA с  експертиза  в сферата на европейските институции и процесите на вземане на решение.

 

Обученията се реализират по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.