07 Октомври 2015

Конкурс за стажанти– изследователска дейност в Института по публична администрация

 

Институтът по публична администрация (ИПА) обявява конкурс за двама стажанти по граждански договор за изследователска дейност в областта на управлениетои публичната администрация.

 

Изисквания към кандидатите:

  • завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на висше образование:„Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“;
  • завършили или обучаващи се в акредитирана докторска програма по някое от следните професионални направления: администрация и управление, политически науки,  социология, право, икономика.  
  • изследователски интерес в областта на управлението и публичната администрация;
  • минимум една научна публикация в областта на управлението и администрацията;
  • отлично владеене на английски език;
  • отлични компютърни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.      Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване отстраницата на ИПА.

2.      Копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и документ, удостоверяващ статутна докторант.

3.      Копие на академична справка или на приложение към диплома, съдържащо данни за резултатите от обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“.

4.      Копие на документ за владеене на английски език - мин. ниво на владеене B2 или мин. резултат от преминат изпит IELTS 6.0 или TOEFL iBT 79 или др.

5.      Минимум две препоръки от научен ръководител, преподавател или работодател.

6.      Копие на публикация или интернет връзка към публикация в областта на управлението и администрацията.

7.      Автобиография на български език.

8.      Други (не са задължителни): удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

 

Процедура по кандидатстване и подбор:

·           Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване на страницата на ИПА и да го изпратят най-късно до 12:00 ч. на 25 септември 2015 г.

·           Във формуляра кандидатите следва да опишат своето предложение за изследване по една от следните две теми: „По-добро регулиране за по-добра бизнес среда в България“ или „Въвеждане на споделени услуги в организацията и работата на администрацията“. Към формуляра трябва да бъдат прикачени изброените по-горе документи за кандидатстване, сканирани във формат PDF.

·           Комисия от експерти на ИПА ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябвада представят и защитят своето предложение за изследванепо избраната тема.

·           С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор със срок 3 месеца(от 1 октомври до 31 декември 2015 г.) с възнаграждениев размер на 1500 лв. за целия срок на договора.

 

За повече информация: Николай Бизев, старши експерт в дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“  -  имейл:  , тел:0888 912 041 и 02/ 940 2561.

 


Към електронния формуляр за кандидатсване