18 Май 2016

Поредната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси се проведе в периода 12-14 май в Благоевград. В нея участваха над 100 ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в централната и териториалната администрация, преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“, представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС и HR експерти от корпоративния сектор.

 

В началото на срещата участниците бяха приветствани от заместник-областния управител на Благоевград г-н Асим Адемов, от заместник-кмета на общината г-жа Зорница Кралева, както и от зам.-ректора на ЮЗУ проф. д-р Антони Стоилов.  „Въвеждането на съвременни модели за управление на човешките ресурси в държавната администрация и подобряването на нормативната уредба са от ключово значение за развитието на администрацията. Голямата роля на ИПА в този процес ще бъде да предложи гъвкави и адаптирани спрямо нуждите на обучаемите програми, които създават необходимите базови знания и ключови компетенции за работа в администрацията“ - това заяви изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов при откриването на Годишната среща.

 

Очакваните промени в Закона за държавния служител и концепция за развитие на политиката за УЧР в държавната администрация бяха представени от Красимир Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС и Ваня Новакова – държавен експерт в същата дирекция. Вниманието на участниците беше фокусирано върху редица важни въпроси, свързани с подобряване на обективността и качеството на подбора чрез въвеждане на централизиран етап на конкурсната процедура, ограничаване на назначенията без конкурс, развитие на мобилността, въвеждане на механизми за осигуряване на приемственост, гъвкави условия на труд и др. Презентациите породиха дискусия, в която бяха изложени разнообразни идеи и предложения, а към участниците беше отправена покана за по-активно включване на обсъжданията на предстоящите нормативни промени.

Представители от ЮЗУ представиха магистърските и докторантските програми, които предлага университетът в областта на УЧР, като очертаха връзката между науката и практиката.

 

Вторият ден от срещата беше определен за представяне на съвременни тенденции в обучението и развитието на служителите, както и на практики от частния сектор за утвърждаване на организационни ценности.  Стоян Гетов, директор „Човешки ресурси“ в  Мания АД представи корпоративни модели за обвързване на организационната култура с управлението на човешките ресурси.

 

В последния ден на срещата бяха обсъдени най-новите инициативи на ИПА, свързани с електронното обучение, конкурси за добри практики и за възможности за участие в международни програми.

 

На годишната среща ИПА за първи път връчи награди за принос в  развитието на политиките в областта на управлението на  човешките ресурси на доказани експерти от държавната администрация.

 

Материали от обучението:

ЕЛЕКТРОННИТЕ ОБУЧЕНИЯ В ИПА - Гергана Георгиева, ИПА

Приложения на неформалното учене в държавната администрация - Гергана Колева, ИПА

Тенденции в развитието на човешкия капитал- Анета Тушева, ИПА

Ефекти от новата информационна система на ИПА - Анета Тушева, ИПА

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител - Красимир Божанов, Ваня Новакова, дирекция "Модернизация на администрацията", АМС

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА УПРАВЛЯВАШ (ЗО-2) - Снежанка Рибарска. ИПА