Висши ръководители от администрацията преминаха обучение по подход за управление, ориентирано към резултати

06 Юни 2014

Между 3 – 5 юни в резиденция „Бояна“ се проведе обучение на тема „Управление, ориентирано към резултати”. Над 20 служителя на ръководни позиции преминаха курс за придобиване на умения в прилагането на Vanguard метод за изпълнение и оценка на работата на публични организации. Обучението е част от дейностите по многонационален проект „Управление, базирано на резултати”, в който Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) участва като партньор. Проектът е финансиран от Европейската комисия и се изпълнява съвместно с институции от Република Гърция, Чешката република, Белгия, Република Литва, Република Полша, Република Словения и Швеция.

Институтът по публична администрация е партньор по проекта и участва в организацията на събитието. Доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА, заедно с г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на УО на ОПАК, откриха обучението като определиха основните трудности пред управлението на публичните организации и целите, които обучението си поставя във връзка с нуждата от промяна в подхода на управление в държавната администрация. След завършване на обучението ИПА, съвместно с участниците, ще разработи подходяща обучителна програма и създаде екипи от обучаващи, които да поемат курсовете по управленски умения на Института.

Методът Vanguard е насочен към цялостно преосмисляне на работните процеси в организацията и поставя ръководителите в „обувките на клиентите“, за да придобият външен за администрацията поглед. По този начин мениджърите ще могат да откроят евентуални слабости и места, където е необходима промяна в  работата, по начин, насочен в услуга на гражданите и бизнеса. Този подход намалява значително разходите на организациите, като същевременно увеличава ползите за техните клиенти. Обучението бе представено в три части: теоретична част и запознаване с методологията, учене чрез правене – изследване на терен и прилагане на методиката, заключителна част. Участниците посетиха и проведоха интервюта със служители в Националната агенция за приходите, Националния център за документация и информация, Института по публична администрация и дирекция „Оперативна програма Административен капацитет“ в Министерство на финансите. Резултатите от изследванията бяха представени и коментирани в ден 3 от обучението. Презентациите ще бъдат представени и в администрациите, обект на изследването.

ИПА ще включи курса „Управление, ориентирано към резултати“ в новия си каталог за 2015 г. и с подкрепата на лектори от различни министерства и агенции ще подпомогне изграждането на ефективна и ефикасна администрация в България, ориентирана към нуждите на клиента.