Връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“

На 25.11.2022 г. Институтът по публична администрация проведе Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията и връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Участие взеха 80 представители на публични организации на централно, регионално и местно ниво, които споделиха добри практики, трудности и научени уроци от внедряването на модела CAF.

По време на събитието, г-н Павел Иванов, Изпълнителен директор на ИПА връчи и етикетът „Ефективен CAF потребител“ на 22 администрации преминали през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)”. Този етикет се присъжда като признание на усилията им за правилното прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата им за непрекъснато развитие и усъвършенстване на база на принципите на цялостно управление на качеството.

В своето изказване г-н Ангел Петров, Главен секретар на Министерството на електронното управление, акцентира върху ползите от прилагането на иновативните модели за управление на качеството и възможностите на инструмента CAF да подпомогне администрацията по пътя на нейната дигитална трансформацията и въвеждане на ключови нови технологии, като блокчейн, изкуствен интелект и работа с големи данни.

Институтът по публична администрация получи Грамота от г-н Николай Кънев, Кмет на Община Николаево, за своето съдействие и цялостен принос при въвеждането на Общата рамка за оценка CAF в Общината, както и Благодарствен адрес от инж. Николай Неделчев, Областен управител на област Силистра с пожеланието „Бъдете все така вдъхновяващи!“


Конференцията бе проведена по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.