Втора част на специализираните обучения от внедряване на CAF

06 Юли 2017
Alt

Започна провеждането на втората част на специализираните обучения от внедряване на CAF по проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ИПА и консултантите към Националния ресурсен център по CAF през периода 28 юни - 5 юли 2017 г. проведоха първите шест обучения по приоритизиране на мерките за подобрение. В резултат от приключените самооценки по CAF, Националният осигурителен институт, Община Благоевград, Областна дирекция „Земеделие“-Благоевград, Областна администрация Благоевград, Областна администрация Пазарджик и Българският институт по метрология набелязаха множество мерки, които имат потенциал да доведат до значителното усъвършенстване на организациите. Методиката за приоритизиране на Европейския CAF ресурсен център, която се прилага за първи път в България, дава възможност големият брой мерки за подобрение да се намали, така че с изпълнението на  малко, но съществени мерки за подобрение, да се постигнат значими резултати.

 

Очаква се до края на месец юли да приключат обученията в останалите 10 администрации, а до края на август всички 16 администрации от първата вълна на внедряване на CAF да са готови със своите планове за действие по внедряване на подобренията.