07 Юли 2020
Alt

 

От есента на 2020 година ИПА стартира нов курс „Въведение в цифровите права“ с лектор проф. Нели Огнянова. Обучението е тематично свързано с курс „Информационна и медийна грамотност“ като въвежда нови предметни полета. Учебното съдържание е разработено с цел усвояване на необходимите знания и създаване на умения за работа в съвременната информационна среда и цифровите медии.

За да участват пълноценно в съвременните комуникационни процеси, държавните служители следва да имат базисна ориентация в пакет комуникационни права. В курса ще бъдат засегнати теми, свързани с личния живот, защитата на личните данни и правата на интелектуална собственост в широк смисъл. Ще бъдат изяснени принципите, от които се ръководи комуникацията и социалното участие в цифровото общество и ще се разгледа нормативната рамка, към която при необходимост участниците могат винаги да се обърнат за справка.

Специално внимание се обръща на поведението в конкретни, често срещани ситуации като защита на права в социалните мрежи, казуси, които възникват при заснемане на хора, проследяване, подслушване или видеонаблюдение. Възможно ли е законно използване на чуждо авторско съдържание? Допуска ли се преработка на произведение, създадено от другиго? 

Обучението е изцяло в електронна форма и е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториална администрация.

Заявки за новия курс могат да се подават до 27 юли 2020 г.

 

Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.