Взето е решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество

24 Октомври 2014

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество“ по проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, открита с решение РД10-53/29.07.2014 г. и променена с решение РД10-26/08.08.2014, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, изпълнителният директор на ИПА издаде Решение № С13-22-58/21.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител. На основание чл. 73 ал. 4 от ЗОП, Възложителят едновременно с изпращането на Решението до участниците в обществената поръчка, публикува в Профила на купувача горепосоченото Решение № С13-22-58/21.10.2014 г. и Протоколите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

За повече информация: тук