Взето е решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга" по проект

28 Октомври 2014

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения”открита с Решение №  РД10-60/19.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА по проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, изпълнителният директор на ИПА издаде Решение № С13-22-63/28.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител. На основание чл. 73 ал. 4 от ЗОП, Възложителят едновременно с изпращането на Решението до участниците в обществената поръчка, публикува в Профила на купувача горепосоченото Решение № С13-22-58/21.10.2014 г. и Протоколите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

За повече информация: тук