Възможност за обучение по програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество

19 Май 2016

Посолството на Индия предоставя възможност за обучение на държавни служители по линия на програмата на индийското правителство  за техническо и икономическо сътрудничество – ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) за периода 2016 – 2017 година.

Обученията обхващат следните тематични области:

·         Счетоводство, одит, банки и финанси;

·         ИТ, телекомуникациии, английски език;

·         мениджмънт;

·         малки и средни предприятия/ развитие на селското стопанство;

·         специализирани курсове;

·         технически курсове;

·         околна среда и възобновяеми енергийни източници

Подробният списък с конкретните курсове за всяка от тематичните областти, период на провеждане и изисквания към кандидатите можете да откриете в приложените документи.

Програмата покрива разходите за транспорт от изпращащата държава до Индия, таксата за курса, също така се предоставя и стипендия. Обучаващата институция осигурява на участниците и безплатно настаняване за периода на провеждане на курса.

Общи условия за кандидатстване:

В програмата могат да кандидатстват не повече от двама участници от България, които:

-          имат подходящо образование;

-          са на възраст от 25 до 45 г.;

-          владеят английски език (изисква се приложение на сертификат за владеене от авторитетна институция);

-          са в  добро здравословно състояние (включеното във формуляра медицинско удостоверение следва да бъде попълнено от лекар, който е регистриран от НЗОК с право да практикува в България).

 

Допълнителна информация относно условията за кандидатстване може да откриете като приложение по-долу.

За всеки един от курсовете има специфични условия относно позицията, професионалния опит и нивото на владеене на английски език, на които трябва да отговаря кандидатът ( съдържат се в списъка с курсове). Преди да кандидатствате за определн курс се запознайте с тях.

Процедура за кандидатстване:

Кандидатстването се извършва онлайн, чрез попълване на електронен формуляр за участие в избрания курс. Формулярът е приложен по-долу. Апликационната форма следва да бъде попълнена в два екземпляра, да бъде подписана от съответния ръководител на кандидата и подпечатана с официалния печат на ведомството и изпратена до дирекция „ААО“ на МВнР, заедно с две оригинални снимки. Срокът за кандидатстване е най-късно три месеца преди началото на съответния обучителен курс.

Кандидатите се одобряват от индийското правителство, като посолството на Индия в София уведомява одобрените кандидати, на които се издава безплатна виза за Индия.

Подробна информация за програмата можете да откриете на интернет адрес:

http://www.indembsofia.org/bg/bilateral-relations/bulgaria/itec/general-information/

http://itec.mea.gov.in/

ИПА осигурява публичност на програмата.Допълнителна информация и разяснение по конкретни въпроси относно начините на кандидатстване, осигуряване на стипендии и др. технически въпроси се предоставят от дирекция „АОО“ на МВнР.

Участниците, които не завършат съответния курс до край и  се върнат в България, без да са получили предварително разрешение на МВнР на Индия, или не посещават редовно занятията по време на курса, са задължени да заплатят на индийското правителство направените до момента разходи във връзка с участието им в курса, вкл. самолетния билет в двете посоки.

Апликационна форма

Списък с курсове

Условия за участие

Писмо-покана за участие