07 Октомври 2015

На 09 октомври 2015 г. в зала „Анел“, хотел Анел в гр. София ще се проведе заключителна конференция по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 16.04.2014 г. между Института по публична администрация и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Общата стойност на проекта е 2 972 840.01 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

______________________________

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Институтът по публична администрация носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Администрацията на Министерски съвет и Министерство на финансите.