Заключителна конференция по проект "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите"

06 Декември 2018
Alt

На 30.11.2018 г. в София се проведе заключителната пресконференция по проекта "Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Института по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Ръководителят на проекта г-жа Камелия Гашевска представи постигнатите резултати и изпълнени индикатори. Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов представи перспективите пред администрацията относно развиване на капацитет за управление на качеството във връзка с изискванията на Закона за администрацията, както и виждането си за следващия проект за внедряване на CAF, в който се предвижда участието на още 32 администрации.

 

Г-жа Галина Мутафчийска, ръководител на Ресурсния център по CAF към ИПА, представи основните ползи и направени изводи от приключения проект и необходимите дейности, които да се включат в новия проект, с оглед осигуряване на подкрепа на организациите, внедрили CAF, осигуряване на устойчивост за прилагането на инструмента, както и поддържането и развитието на капацитета на експертите по CAF, подпомагащи внедряването.

 

         

 

 

 
Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.