Заключителна конференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“

09 Декември 2022

Днес, 09.12.2022 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, изпълняван от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието бе открито от г-н Павел Иванов, Изпълнителен директор на Института, който приветства участниците и поздрави администрациите, внедрили модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF), за тяхната упорита работа, отдаденост и стремеж към организационно съвършенство, с което са постигнали качествени и дългосрочни резултати.

Г-жа Камелия Гашевска, ръководител на проекта и г-жа Инна Ненчева, координатор по проекта, представиха изпълнението на заложените дейности и постигнатите резултати:

  • Моделът за управление на качеството в публичната администрация Обща рамка за оценка“ (CAF) е въведен в още 46 държавни организации на местно, регионално и централно ниво.
  • 1435 висши държавни служители и експерти са преминали през общи и специализирани обучения за самооценка на организациите и изготвяне на планове с мерки за подобрение на работата в администрациите.
  • Преките бенефициенти са участвали в годишни срещи на потребителите на модела и конференции, споделяли са опит, добри практики, трудности и научени уроци в България и в чужбина.
  • 51-а публични организации са преминали през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка, като 47 от тях са удостоени с етикет „Ефективен CAF потребител“.

Г-жа Мими Йотова, ръководител на Националния CAF ресурсен център в ИПА, представи постиженията в сферата на управлението на качеството и предизвикателствата пред публичната администрацията в бъдеще.

Закриващата пресконференция завърши с връчването на етикет „Ефективен CAF потребител“ на последната администрация преминала през процедурата за външна оценка Община Иваново - признание за усилията им за правилното прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата им за непрекъснато развитие и усъвършенстване на база на принципите на цялостно управление на качеството.

 

   

  

 


 

Конференцията бе проведена по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.