30 Юни 2017

От 30 юни до 25 юли 2017 г. информационната система на ИПА ще бъде отворена за електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения  по Каталог 2017 за периода септември-декември. В този период трябва да се подадат заявки само за обучения и форуми, които са с такса за участие. Те са:

1.       УМ 3 „ Управление на риска в дейността на администрацията“

2.       П 4 „Открита и прозрачна администрация“

3.       Б 2 „Съдебна система на ЕС и ключови производства пред Съда на ЕС“

4.       Б 6 „Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“

5.       Б 7 „ Одит на изпълнението на средствата от ЕС“

6.       Е 5 „Електронен документ и електронен подпис“

7.       К 2 „Мрежови основи (по ECDL)”

8.       K 3 „Текстообработка (по ECDL)”

9.       Ч 4 „Презентационни умения на английски език“

10.   ГФ 2 „Годишен форум на експертите по обществени поръчки“

11.   ГФ 3 „Годишна среща на ръководители по административно обслужване“

12.   ГФ 5 „Годишна среща на инспекторатите по закона за администрацията“

Лицата за контакт в администрациите са информирани за условията и реда за подаване на заявките.