04 Август 2018

В периода 5-15 юни 2018 г. представители на Администрацията на МС, Министерството на икономиката и Министерството на вътрешните работи участваха в лятното издание на програма „Еразъм за публичната администрация” и посетиха институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. ИПА координира дейностите за предварителен подбор на участници в обученията на EUSA.

Представяме впечатленията на една от участничките в обучението : Нели Цекова - младши експерт в дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз”, Администрация на Министерски съвет на Република България.

 

Програма

Програмата предоставя изключителна възможност за обмен на добри практики - от една страна между участниците - млади държавни служители от ЕС, а от друга, между националните експерти и техните колеги в европейските институции.

 

Теоретичната част на програмата, състояща се от лекции и дискусии с преподаватели и представители на различни институции и служби в ЕС е балансирана с практически упражнения като симулация на заседания на РГ. Посещението в Страсбург и Люксембург ни откъсна за малко от брюкселската действителност и ни потопи в атмосферата на парламентарните дебати и съдебната практика.

 

Участието в програмата ми позволи да надградя над познанията си за процеса на вземане на решения в ЕС и предостави възможност да приложа своя професионален опит и езикови компетенции в една мултинационална среда.

 

Успях да обменя опит и мнения с останалите участници по ключови теми от европейския дневен ред, да разбера по-добре структурата на националните администрации в ЕС и тяхната роля в процеса на формулиране и прилагане на национални и общоевропейски политики.

Не на последно място, държа да отбележа професионалното отношение от страна на организаторите на EuropeanSchoolofPublicAdministration, които се погрижиха за комфорта на всички участници и винаги бяха насреща при наличие на въпроси.

 

Стаж

Изборът на институция (Генерална дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия) бе обусловен от текущите ми задължения на експерт в дирекция “Координация по въпросите на ЕС” в Администрацията на Министерския съвет, отговорен за координацията на политиките в областта на културата, младежта и спорта. Дирекцията, в която проведох стажа бе “Координация на политики и междуинституционални отношения” и е на пряко подчинение на Генералния директор. Това ми даде широк хоризонтален поглед върху работата на отделните дирекции и ключовата роля, която има именно тази дирекция - да осигури добра координация между съставляващите я структури, от една страна, и останалите институции на ЕС, от друга, както и да гарантира последователността в работата на цялата Генерална дирекция.

  

Съставената от моя координатор програма бе формулирана така, че да отговаря в най-голяма степен на моите професионални нужди и интереси и включваше участие в работни срещи и разговори със служители от различни дирекции и отдели. Присъствах на работна среща и дискусия, посветена на реформите и предизвикателства пред образователните системи на ЕС, организирана от експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които бяха на работно посещение в Комисията. Имах възможността да се запозная отблизо с дейността на дирекциите/отделите, отговорни за провеждането на спортната, културната и младежката политика на Съюза. Бях информирана за текущите задачи, по които работят служителите, както и за планираните инициативи в кратко- и дългосрочен план. Акцент в срещите ми беше Българското председателство на Съвета на ЕС и ролята му в изпълнението на заложените приоритети в дневния ред на Съюза в областта на културата, младежта и спорта. Всички експерти дадоха висока оценка за Председателството и подчертаха, че са установили ползотворно сътрудничество с ресорните колеги от Постоянното представителство на Република България в ЕС.

 

Срещите, които проведох по време на стажа в Генерална дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия бяха изключително полезни за моята ежедневна работа в областта на европейските въпроси. Установените контакти ще ми позволят да търся, при необходимост, външна гледна точка и експертно мнение.