02 Април 2019

През септември 2018 г. екип на ИПА направи проучване за оценка на професионализма в държавната администрация на България. Проучването е направено сред над 120 участници в годишната среща на специалистите по човешки ресурси, като е приложена същата методика, използвана за определяне на индекса на професионализъм, представен в доклада на ЕК „A comparative overview of public administration characteristics and performance in the EU 28“.  Резултатите от проучването можете да видите тук.