ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ, посветен на качественото регулиране и иновациите

28 Април 2021

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист с висше образование, които съвместно с експерт/експерти от ИПА и гл. ас. д-р Тони Димов от секция „Международноправни науки“ към Института за държавата и правото при Българската академия на науките да разработят анализ на тема:

 „Качествено регулиране и иновации - най-добрите подходи и практики от Европейския съюз и света и регулаторната политика в България“.

Целта на анализа е да се подберат подходи и практики от Европейския съюз и света, гарантиращи най-добро качество на регулирането и насърчаване на иновациите, да се изследва доколко регулаторната политика през последните години в България е допринесла за прилагането на такива и да се отправят препоръки за по-нататъшното й развитие.

Окончателният доклад с изследването трябва да включва обобщена и аналитична информация и оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективи мерки и т.н.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде максимум 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „магистър по право“;
 • минимум една научна публикация в областта на иновациите и/или международното право и/или правото на ЕС;
 • отлично владеене на английски език;
 • добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на иновациите и/или международното право и/или правото на ЕС;
 • минимум 1 препоръка от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 12.05.2021 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на до 3000 лв. за целия срок на договора.

 

Приложения:

 

За повече информация:

Айлин Ниязиева
тел.: 02 940 2561
моб. тел.: 0884 911 546
имейл: a.nyazieva@ipa.government.bg