31 Март 2020

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен  специалист с висше образование, който съвместно с експерт/експерти от ИПА и външен консултант да разработи  анализ на тема:

„Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация“

Подробна информация за изискванията към анализа е дадена в приложената Техническа спецификация.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде между 80 и 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, “Педагогически науки” или „Природни науки, математика и информатика";
 • минимум една научна публикация в областта на управлението и администрацията;
 • отлично владеене на английски език;
 • отлични компютърни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • списък на публикации, свързани с темата на анализа;
 • две препоръки от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни) документи: участие в научни конференции/семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

 Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Формулярът за кандидатстване, подписан с електронен подпис на кандидата или подписан на хартиен носител и сканиран, заедно с необходимите документи за кандидатстване се изпраща на електронен адрес: до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА до 10 април 2020 г.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избрания кандидат ще бъде сключен граждански договор със срок 5 месеца с възнаграждение в размер на 3000 лв. за целия срок на договора.

Може да изтеглите формуляр за участие тук.

Може да изтеглите Техническата спецификация от тук

За повече информация:

Айлин Ниязиева
тел.: 02 940 2561
моб. тел.: 0884 911 546
имейл: