Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

29 Март 2019

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и Дания.

Изготвен е модел за структуриране на Лаборатория за иновативни публични политики в България като същевременно са разгледани възможни модели на финансиране и е предложен най-ефективният и най-ефикасният.

В изследването е разработен механизъм за идентифициране и възлагане на приоритетни теми и политики, които да се анализират от лабораторията; изготвен е модел за координация на дейността на лабораторията; очертан е механизъм за разпознаване и въвличане на заинтересованите страни в процеса на разработване на политики; разгледани са възможности са сътрудничество с университети и изследователски центрове.

Пълният текст на изследването може да прочете тук.

Изследването е разработено по проект „Работим за хората“– укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.