Изследване на тема: „Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране“

28 Март 2019

 

В рамките на проект на ИПА се разработи изследване, в което се анализират добри международни практики и подходи за по-добро регулиране. Целта е да се  идентифицират подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти, включително и електронни,  за прилагане, мониторинг и оценяване в процеса на изготвяне на нови или подобряването на действащи политики и законодателство.

Пълният текст на изследването може да се прочете тук.

Изследването е разработено по проект „Работим за хората“– укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.