Конференция по проект „Работим за хората“

07 Юни 2018
Alt

На 5 юни в гр. София се проведе втората конференция по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и наименование „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Институт по публична администрация. По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати на този етап от изпълнението на проекта и дейностите, които предстоят.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИПА, г-н Павел Иванов, който приветства гостите и представи основните приоритети на Института. Ръководителят на проекта г-н Георги Стратиев  изложи основните дейности на проекта, както и напредъка по всяка една от тях на този етап.

 

Г-н Камен Спасов от СУ „Свети Климент Охридски“ представи, ръководения от него анализ, във връзка с институционалната идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България. Г-н Алеко Джилджов от Администрацията на Министерския съвет презентира приключеният анализ на тема „Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „ЕПИЗОД ОТ ЖИВОТА“ и една административна услуга от типа „ЕПИЗОД ОТ БИЗНЕСА“. Двата аналитични документа са резултат от заложените дейности в проекта. Г-н Радослав Миланов представеи приоритетните политики и реформи в държавната администрации и ролята на ИПА като водеща отговорна институция за реализиране на обучения по Пътна карта.

 

Г-жа Габриела Савова от ИПА закри събитието като представи основните цели и перспективи за развитието на служителите от Института, както и възможността за превръщането на ИПА в информационен център и генератор на идеи за развитие на държавните служители, според заложените проектни дейности.

 

На събитието присъстваха представитеи от различни администрации, тъй като основната дейност на текущия проект по ОПДУ е свързана с провеждане на обучения по различни теми на всички служители от държавната администрация. 

 

Презентации:

 

Георги Стратиев

 

Алеко Джилджов

 

Камен Спасов

 

Габриела Савова

 

             

 

 

 Конференцията се провежда в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.