Ново издание на ИПА за оценка на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

16 Юли 2021
Alt

ИПА публикува аналитичен доклад на тема Прилагане на оценка на въздействието и обществените консултации на местно ниво в Българияс автор Деляна Досева, докторант по социология на правото в Института за държавата и правото при БАН и част от екипа на Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

В анализа е направено проучване на прилагането на института на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво сред 16 общини, от които 5 малки, 5 средни, 5 големи общини, както и Столична община, подбрани по брой население, както и по други критерии, които могат да бъдат открити в доклада.

Препоръките по отношение на провеждането на обществени консултации на общинско ниво са свързани с подобряване достъпността на потребителите до онлайн консултациите, включително чрез уеднаквяване на структурата на страниците на сайта на дадена община, посветени на отделни обществени консултации по проекти на актове и редовно публикуване на справките за получените приноси.

Доколкото оценката на въздействието е сравнително по-слабо познаван инструмент на местно ниво, авторът предлага повишаване на информираността и обучения на служителите в тази насока, които да спомогнат за изграждането на капацитет за извършването на задълбочени оценки. Предвид че на общините тепърва предстои да се сблъскат с предизвикателството „последваща оценка на въздействието“, би било полезно за тях да мислят в перспектива и отрано (преди да имат изрично законово задължение за извършване на ОВ) да се ориентират към изграждането на системи за мониторинг на изпълнението на политиките и в частност законодателството на местно ниво.

Аналитичният доклад е разработен по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анализът може да бъде открит в секция „Публикации“ на сайта на ИПА на следния линк: https://www.ipa.government.bg/bg/prilagane-na-ocenkata-na-vzdeystvieto-i-obshchestvenite-konsultacii-na-mestno-nivo-v-blgariya