21 Ноември 2022

В периода 16 - 18 ноември в град Трявна се проведе среща за обсъждане на проекта на каталога  с обучения на ИПА за 2023 година. Във форума участваха близо 100 държавни служители, експерти по УЧР, както и лектори на ИПА. Срещата бе открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който очерта основните постижения за 2022 г, както и бъдещите проекти и инициативи на ИПА. Приветствие към участниците отправи и кмета на община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която разказа повече за Трявна и покани гостите да се разходят и насладят на прекрасния възрожденски град.

Събитието продължи с интерактивна сесия посветена на ефективната комуникация в екипи и работни групи, проведена от г-жа Мария Михайлова – психолог и дългогодишен лектор на ИПА.

В рамките на втория ден от програмата бе представен напредъка по разработването на следните анализи на ИПА: „България по пътя на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие: препоръки, предизвикателства и перспективи“ и „Разработване на методика за проучване на административния капацитет на държавната администрация на базата на отразяващи показатели“. Представени бяха и основните резултати от проведеното проучване на ИПА „Задължения на ръководните служители в администрацията“. С пълния текст на анализа, основните изводи и препоръки може да се запознаете на следния линк:  https://www.ipa.government.bg/bg/publications#cbp=/bg/zadlzheniya-na-rkovodnite-sluzhiteli-v-drzhavnata-administraciya

Срещата продължи с дискусия по групи, като участниците обсъждаха предстоящите предизвикателства пред държавната администрация и необходимите умения и компетентности на служителите за ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения. Като съществени предизвикателства се очертаха цифровизацията на администрацията, управление на организациите и служителите в условията на несигурност и чести промени; привличане, задържане и развитие на таланти в публичния сектор, здраве и благосъстояние на служителите на работното място и др. Като ключови компетентности бяха посочени дигитални и  комуникационни такива, както и  умения за работа в екип, представяне пред аудитория, управление на проекти, професионални компетентности свързани с прилагане на нормативна уредба и др.

На база резултатите от проведения Анализ на потребностите от обучение (2022-2024), обратна връзка от участници в обучения през 2022 г, както и на резултатите от дискусиите, бе представена визията за Каталога на института за 2023 г. като специално беше подчертана важността на темите за изграждането на цифрова администрация, устойчиво развитие и иновации, ангажиментите на България свързани с най-нови стратегически документи на ЕС, включително и Плана за възстановяване и устойчивост.

На участниците в срещата бяха представени също плановете за усъвършенстване на информационната система на ИПА като бе потърсена тяхната обратна връзка относно нови функционалности, които биха улеснили взаимодействието между ИПА и администрациите.

Срещата завърши на открито, със засаждане на дръвчета. Инициативата бе реализирана благодарение на инж. Димитър Баталов, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, който запозна групата с основните правила при залесяване и грижа за новозасадените дръвчета.

Работата по Каталог 2023 продължава и екипът на ИПА се надява чрез него да отговори на повишените потребности и нови очаквания на служителите в администрацията по отношение на възможностите за учене и развитие.


Форумът се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимка от среща Каталог 23 Снимка от работа по групи Каталог 23 

Снимка представяне на анализи  Представяне на анализ на Иванка Раичкова и Ирена Борисова  Снимка на работата по групи 

Засаждане на дръвчета  Обща снимка навън