ОБСЪЖДАНЕ НА КАТАЛОГ 2024

 

В периода 29 ноември - 1 декември 2023 г. се проведе Среща за обсъждане на проекта на Каталог 2024 на ИПА. В събитието се включиха над 50 представители от централна и териториална администрация, както и лектори на Института.

Срещата бе открита от г-н Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА, който обърна внимание на актуални въпроси за публичната администрацията, представи приоритетите и бъдещите инициативи на Института за насърчаване на доброто управление.

По време на срещата бяха представени практиките на институциите при изготвяне на стратегии за обучение, промени и предизвикателства в дейността на администрацията и възможностите за разрешаването им чрез обучения. Възможността да споделят опит и да почерпят идеи от опита на другите бе оценена високо от участниците в срещата.

Събитието продължи с представяне и дискусии по най-новия аналитичен документ на ИПА - "Изследване и сравнителен анализ на държавната служба в Европейските стани" с автори г-жа Ирена Борисова и д-р Снежана Димитрова – експерти с доказан опит в държавната администрация и дългогодишни лектори на ИПА. Документът е разработен по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“ и съвсем скоро ще бъде публикуван на интернет страницата на Института.

В доклада се разглеждат прилаганите модели на държавна служба в шест европейски страни: Чехия, Полша, Румъния, Гърция, Сърбия и Албания, в това число обхват и характеристики на служителите в публичния сектор / държавната администрация. Анализът съдържа и констатации и изводи относно успешно прилаганите практики и модели, приложими в българската администрация и ключови препоръки за подобряване на българският модел.

Каталогът на ИПА за 2024 г. бе представен от г-жа Гергана Георгиева, директор на дирекция "Обучение, международна дейност и проекти". Той отразява водещи тенденции в дейността на държавната администрация и е съобразен, както с изготвения от ИПА „Анализ на потребностите от обучение за периода 2022 – 2024“, така и с регулярните допитвания до различни целеви групи, които ИПА провежда през годината.

В рамките на срещата специално внимание бе обърнато и на още едно нововъведение в работата на ИПА, а именно надградената информационна система, с която предстои да започнем активна работа през новата година.

Г-жа Радостина Димитрова – главен експерт в ИПА и ръководител на Екипа по качество на обучението в Института,  представи пред аудиторията основни функционалности на новата система, касаещи както звената по управление на човешките ресурси, така и самите служители – участници в обучения на ИПА.

Очаквайте новите ни система и каталог в началото на 2024 г.

 

Откриване на  Срещата за обсъждане на проекта на Каталог 2024 на ИПА  

Представяне на каталог 2024 на ИПА

 


Форумът се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.