Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване на обучения включени в Каталог 2023 -  нови курсове по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана.

Изискванията към кандидатите за лектори са:

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.
  • Практически опит – минимум 5 години в област или области, свързани с темата на курса.
  • Практически опит в обучението на възрастни и познания за съвременните тенденциив обучението.
  • Комуникативни умения.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за избран от тях курс. Предложенията трябва да са изготвени по съответния образец  (Приложение  2, Приложение 3 и Приложение 4) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 20 февруари 2023 г. на  r.dimitrova@ipa.government.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за разработване на курсовете. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори/лекторски екипи ще бъдат сключени договори за разработване.

Приложения:

За повече информация:

Радостина Димитрова
тел.: 0885401158
e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg