Покана за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи на ИПА

19 Февруари 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира нова процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи за разработването на електронен модул за самообучение, част от програмата на обучение за служебно развитие „Предизвикателството да управляваш“ (ЗО-2). Курсът е предназначен за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност.

Темата на електронния модул е посочена в Приложение № 1 към тази покана. Самообучението по този модул ще се извършва чрез платформата на ИПА за електронно обучение. Времето за самообучение е до 4 часа.

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, включително в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за електронния модул за самообучение, изготвено по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 1 март 2019 г.на електронен адрес: .

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Въз основа на оценките на комисията ще бъде избран лектор/лекторски екип за разработване на електронните модули за самообучение. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора.

За повече информация: 

Снежана Рибарска

тел: 02/940 25 37

e-mail: .

 

Приложения:

  1. Описание на електронния модул за самообучение
  2. Образец за изготвяне на предложение за обучение