Пресконференция за проект на ИПА по CAF

04 Декември 2019

На 29 ноември 2019 г. ИПА проведе откриваща прескоференция за представяне на нов проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Пресконференцията бе открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА. В своето слово той изтъкна значението на модел CAF за подобряване на качеството в управлението и организацията на работа в българската администрация. Г-жа Йотова, ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА, представи същността и полезността на модела като инструмент за цялостно качество в публичния сектор. 

Основен акцент на пресконференцията бе представянето и обсъждането на новия проект на ИПА по CAF. Г-жа Йотова съвместно с г-жа Камелия Гашевска, ръководител на проекта, представиха основните цели, ключовите направления на дейност и очакваните резултати от проекта. В срещата участваха представители от администрацията на Министерския съвет, ОП „Добро управление“, консултанти по CAF и организации от всички нива на публичната администрация (централно, областно и общинско), които са селектирани за участие в проекта. Те се включиха активно в обсъждането и обмяната на опит за процеса на въвеждане на модел CAF в българската държавна администрация.

 

Повече информация за новия проект по CAF може да намерите тук.


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg