04 Декември 2019

На 29 ноември 2019 г. ИПА проведе откриваща прескоференция за представяне на нов проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Пресконференцията бе открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА. В своето слово той изтъкна значението на модел CAF за подобряване на качеството в управлението и организацията на работа в българската администрация. Г-жа Йотова, ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА, представи същността и полезността на модела като инструмент за цялостно качество в публичния сектор. 

Основен акцент на пресконференцията бе представянето и обсъждането на новия проект на ИПА по CAF. Г-жа Йотова съвместно с г-жа Камелия Гашевска, ръководител на проекта, представиха основните цели, ключовите направления на дейност и очакваните резултати от проекта. В срещата участваха представители от администрацията на Министерския съвет, ОП „Добро управление“, консултанти по CAF и организации от всички нива на публичната администрация (централно, областно и общинско), които са селектирани за участие в проекта. Те се включиха активно в обсъждането и обмяната на опит за процеса на въвеждане на модел CAF в българската държавна администрация.

 

Повече информация за новия проект по CAF може да намерите тук.


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg