Процедура за подбор на специалист за разработване на анализ (ОИСР)

10 Август 2022

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

„България по пътя на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие: препоръки, предизвикателства и перспективи“.

Целта на анализа е да се направи цялостно проучване и представяне на създаването, статута, развитието и дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да се установи степента на готовност на България за изпълнение на препоръките за институционални и правни реформи по пътя на присъединяването й към организацията.

Анализът следва да завърши с констатации и изводи относно прогреса на България в процеса по присъединяването й към ОИСР, набелязване на основните предизвикателства, пред които тя е изправена и отправяне на ключови препоръки за тяхното преодоляване, гарантиращи придобиването на членство на организацията.

Общият обем на анализа следва да е не повече от 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 1. завършена образователно-квалификационна степен „магистър по право“ или докторанти в професионално направление „Право“
 2. минимум една научна публикация в областта на международното право и/или правото на ЕС;
 3. отлично владеене на английски език;
 4. добра компютърна грамотност;
 5. Наличието на публикация в областта на международното право и/или правото на ЕС е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на международното право и/или правото на ЕС;
 •  минимум 1 препоръка от научен ръководител или преподавател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 19.08.2022 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на 3000 лв. за целия срок на договора.

Файлове за изтегляне:

 1. Формуляр за участие
 2. Техническа спецификация

За повече информация:

Елена Димкина

тел.: 02 940 2894

моб. тел.: 0888 835 313

имейл: e.dimkina@ipa.government.bg