Публикувано е Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол

01 Февруари 2019
Добро управление
Alt

Институтът по публична администрация публикува Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол

 

В изследването са разгледани възможностите за създаване на общ център за обслужване на гражданите и бизнеса от различни администрации на територията на област Ямбол. Целта е Центъра да бъде място, в което лицето може да заяви административна услуга, да я получи, включително да подаде искане за комплексно административно обслужване по реда на Наредбата на административното обслужване, както и да бъде информирано за хода на преписката и за други административни услуги, предоставяни от съответната администрация.

В документа е представен механизъм за създаване и функциониране на Центъра, организацията на работата му, подробно са разписани дейностите, които ще извършава, услугите на отделните администрации, предоставяни в и чрез Центъра, начините за осъществяване на информационния обмен между администрациите.

 

Изследването е разработено по проект „Работим за хората“– укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.